Møter dere utfordringer i par-forholdet eller i familien? Har du barn som krever “for mye” og du føler at du kommer til kort. Ønsker du å bli bevisst egne valg og mønstre, og ta styringen i ditt liv?

Trenger du noen å snakke med for å komme videre i livet, avklare veivalg eller bearbeide hendelser som ligger bak i tid? Da kan familieterapi fra ASOK endringstjenester være et godt tilbud.

 

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en fellesbetegnelse på en rekke terapeutiske tilnærminger som har det til felles at de fokuserer på hvordan språk og relasjoner mellom mennesker påvirker individer og grupper. Familien er en slik gruppe.  I familieterapi arbeider vi slik at de som er i terapien ser nye perspektiver på hvordan ting henger sammen og hvordan de kan få til ønskede endringer.

Et grunnprinsipp er at man prøver å forstå problemer og løsninger ved å se på hvordan familiemedlemmer gjensidig påvirker hverandre over tid. Familieterapi handler om hvordan vi påvirkes av hverandre, på godt og vondt. I familieterapien forholder terapeuten seg mest mulig nøytral og tar derfor ikke parti for en deltaker mot en annen. Familieterapi kan foregå individuelt, som parterapi, eller med hele familien.

Familieterapeutene hos ASOK har bred er faring fra organisasjons- og ledelsesutvikling, coaching, individuell rådgiving og opplæring. Vi bruker disse erfaringene til å supplere de tilnærmingene som er vanlig i familieterapien for øvrig.

Parterapi
Kommunikasjon er grunnlaget for et godt samliv. Vi kan bidra til at par blir mindre redd for å fortelle hverandre hva de liker og hva de ønsker i samlivet, for eksempel økonomi, barneoppdragelse og seksualitet.  Vi kan bidra til at begge tar inn partnerens perspektiv. Det bidrar til respekt og økt gjensidighet. Empati er viktig, empati for den andres følelser.  Samliv er gjensidig samhandling og reparasjon, vi regulerer hverandre i et hektisk liv.

I terapi kan det arbeides det med å bygge en felles grunnmur for et godt parforhold. Det å ha felles mål, ha felles opplevelser, kjenne hverandres drømmer og ønsker kan binde dere sammen og gjøre forholdet sterkere. Gamle sår som for eksempel følelser av svik og skam kan snakkes om og repareres. Når man oppdager at partneren som man har stolt på og levd sammen med, har bedratt en, kan det føles om en trygge grunnen en står på, blir revet bort. Det kan utløse sterke følelser av sinne, avmakt, sorg og endog avsky. Å samarbeide med en parterapeut i denne prosessen kan være nødvendig for å komme videre, ikke bli sittende fast i gamle mønstere, og finne løsninger som er gode for begge.

Hvorfor velge å gå til familieterapeut
Mange kommer på grunn av dårlig kommunikasjon, utroskap, følelsen av å vokse fra partneren sin, manglende glød og glede i forholdet, generasjonskonflikter, uenighet om oppdragelse, eller vansker med egne eller partnerens barn.
Noen søker terapeutiske samtaler for egen del, for hjelp til å avklare sitt forhold til ektefellen, og for å diskutere veivalg i livet. Vi har erfaring med flerkulturell problematikk hvor en eller begge partnere er utenlandske. Gjennom familieterapi kan dere få hjelp til etisk bevisste valg og fungere i et norsk samfunn.

Prøvetime og bestilling av time
Ring en av våre terapeuter for å få nærmere informasjon og en prøvetime. En prøvetimene koster kr 650.  Ellers er takstene som følger:

60 min individuell samtale    kr 800,-
90 min individuell samtale    kr 1150,-
60 min parterapi                       kr 850,-
90 min parterapi                       kr 1250,-
60 min familie                           kr 900,-
90 min familie                           kr 1350,-

Våre terapeuter

JAN-HENRIK KARLSEN
har to familieterapeutdanninger og omfattende utdanning innen organisasjons- og ledelsesutvikling fra BI og er sosionom fra Diakonhjemmets sosialhøyskole. Han har arbeidet som terapeut innen tjenester for rusmisbrukere,  sosialtjenesten, eldreomsorgen, forebyggende barnevern og private familieterapitilbud. Jan-Henrik har bred ledererfaring fra privat og offentlig virksomhet og kan vise til 15 år som konsulent innen utredning, analyse og organisasjons- og ledelsesutvikling.  Disse konsulent- og ledererfaringene bruker han som nyttig supplement til tradisjonelle familieterapeutiske tilnærminger.

Han treffes på tlf 98 20 75 20, eller mail: janhenrik.karlsen@asok.no

 

GABRIELLE FRIIS
er utdannet sosionom, pedagog og familieterapeut. Gabrielle har i mange år arbeidet som sosionom, som pedagogisk-psykologisk rådgiver, familieveileder og parterapeut både offentlig og privat, har erfaring i møte med barn, ungdom, foreldre, par og familier. I terapi snakker hun ofte med mennesker som trenger noen å snakke med for å forstå seg selv bedre og komme videre i eget liv. Less is more er hennes motto. En liten endring er ofte det som skal til for å få til store endringer. Sammen kan dere finne det lille første steget til de mål og ønsker du har for ditt liv. Både med enkeltpersoner, i par/familieterapi har hun erfaring med at noen samtaler med enten ekteparet eller med familien mange ganger er nok til å snu en negativ spiral.

Hun treffes på tlf 99 10 80 12, eller mail: gabriele.friis@asok.no

 

 

De familieterapeutiske retningene

Strukturell tilnærming
Strukturell tilnærming baserer seg på at veilederne er eksperter som vet mye om hvordan familien bør være organisert og hvordan familien bør samhandle og utøve omsorg og oppdragelse i forhold til barn. I strukturell tilnærming benyttes spørsmål og kommentarer og instrukser for å sikre at familien i økende grad innretter seg slik ekspertisen vil anbefale.

Løft (Løsningsfokusert tilnærming)
Løsningsfokusert tilnærming fokuserer på mål og handlinger for å nå mål, framfor å fokusere på problem og problemkartlegging. I dette er unntak i form av hva man allerede gjør som virker bra, og forsterking av dette, helt sentralt.

Strategisk tilnærming
Strategisk tilnærming vektlegger raskt å finne fram til å få implementert konkrete handlinger som gjør at familien forsøker nye handlinger til erstatning for etablert problematferd.

Språksystemisk tilnærming
Språksystemisk tilnærming  vektlegger å holde en god dialog basert på hvor brukeren er og ut fra en tanke om at bruker og hjelper skal være likeverdige aktører i å skape nye forståelser og handlingsmønstre som snur problematferden.

«Milano-skolen»
Milanoskolen har fått sitt navn ut fra at det dreier seg om en tilnærming opprinnelig utviklet ved et institutt i Milano. Retningen legger stor vekt på at problemer er at familier lever ut fra regler og «kart» som ikke passer med virkeligheten. Hjelperens hovedoppgave blir å utfordre disse reglene og kartene, primært gjennom å stille gode spørsmål.

Narrativ tilnærming
Narrativ tilnærming dreier seg om å få fram en annen historie om hvem brukeren er og hva vedkommende kan få til. I dette legges det stor  vekt på å fra fram nye og mindre problemfylte versjoner av f eks hvem foreldrene er og hvordan de har mulighet for å håndtere problemene bedre enn  i dag. En eksternalisering av problemet slik at det fremstår ikke som «feil og skavanker hos foreldrene» men som et selvstendig fenomen som påvirker familien og som kan påvirkes av familien, er sentralt i dette.