ORGANISASJON OG LEDELSE

Hovedtrekk ved vår kompetanse innen organisasjon og ledelse
ASOKs medarbeidere kan vise til en lang rekke oppdrag knyttet til utredning og utvikling av organisasjoner, først og fremst innen statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. Utviklingsbistanden omfatter blant annet lederutvikling og hjelp til å gjennomføre omstillingsprogrammer. Vår erfaring knytter seg primært til «myke tjenester», som oppvekstsektoren og helse- og sosialtjenester.

Med organisasjonsutvikling mener vi en systematisk tilnærming for å forbedre hvordan en organisasjon fungerer. Utviklingsarbeidet kan rettes mot alle sentrale aspekter ved en organisasjon, som f eks organisasjonsstruktur, mellommenneskelige forhold, ressurser, ledelse, faglig tilnærming, rutiner osv. Men arbeidet kan alternativt rettes inn mot et eller få områder. Vår erfaring med organisasjonsutvikling omfatter både å utrede hvordan en organisasjon fungerer, og å gjennomføre endringer i organisasjonen.

Utredningsoppdrag
Mange av våre oppdrag gjelder utvikling og omstilling av skole og oppveksttjenester og helse- og sosialtjenester som stat og kommune har ansvar for. Viktige problemstillinger i dette er hvordan man kan styrke kvaliteten og takle avstand mellom etterspørsel og økonomiske rammer. Våre medarbeidere kan vise til slike oppdrag i om lag 200 kommuner og bydeler.

Kvalitets- og produktivitetsanalyser
For mange organisasjoner er det viktig å få eksakte svar på mulighetene for høyere kvalitet og/eller høyere produktivitet. Å få slike svar er ofte avgjørende enten organisasjonen står overfor nye utfordringer eller primært skal forbedre dagens virksomhet. Vi er vant til å hjelpe organisasjoner med slike analyser. Når vi gjør det, bruker vi ofte en eller flere av følgende tilnærminger, avhengig av hvordan kunden i dialog med oss bestemmer seg for hva den vil ha svar på og hvilken metodikk den vil bruke:

  • Sammenligning med andre organisasjoner, f eks med hensyn til brukertilfredshet, faglige standarder og arbeidsformer, prioritering mellom ulike behov og mål, kompetanse, arbeidsprosesser, utvikling av medarbeidere, osv. Sammenligningen kan være med likeartet eller ulik virksomhet, avhengig av hva som kan gi et mest mulig relevant refleksjons- eller beslutningsgrunnlag.
  • Systematisk gjennomgang av noen arbeidsprosesser, med tanke på å finne alternative prosesser som i beste fall koster mindre og gir bedre resultat.
  • Brukerundersøkelser av kvantitativ og/eller kvalitativ art.
  • Workshops med bruker eller med brukere og ansatte, der man sammen utvikler nye og konkrete løsninger for bedre tjenester.

Vår profil vedrørende organisasjons- og ledelsesutvikling

Våre erfaringer med å drive lederutvikling er i stor grad knyttet til en praksisnær og oppgavefokusert bistand som skal hjelpe lederne til å lykkes i den konkrete organisasjonen og de bestemte utfordringene de står ovenfor.

Det er mange tilbydere av lederutvikling. I likhet med disse kan vi skilte med en generell kompetanse på lederutvikling, teamutvikling og individuell coaching. Dessuten er vi vel kjent med de mange management-inspirerte ledelses- og omstillingskonsepter som har dominert og som stadig er typiske i offentlig og privat sektor. Det vi erfarer ofte skiller oss fra våre konkurrenter på disse områdene er følgende:

  • Meget god kjennskap til offentlig forvaltning generelt og helse- og sosialtjenester spesielt. Vi har oppnådd denne kunnskapen både gjennom lang erfaring som ledere i en rekke lederstillinger på ulikt nivå og som rådgivere med et høyt antall offentlige forvaltningsinstitusjoner som oppdragsgivere. Dermed kan vi knytte lederutviklingen til en god innsikt i de særskilte kulturelle og faglige aspekter som gjelder disse tjenestene.
  • Bred erfaring fra omstillingsprosesser i offentlig sektor, ikke minst innen kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Mye av erfaringen er knyttet til å utvikle tjenester innen budsjettrammer som oppleves som for små eller som skal reduseres.
  • Hovedtyngden av vår erfaring som lederutviklere er når ledelsesutvikling har inngått i omstillingsoppdrag, slik at ledelsesutviklingen har vært sterkt knyttet til konkrete utfordringer lederen står overfor. Vi kan også vise til bred erfaring med å gå inn og snu virksomheter med arbeidsmiljøproblemer og svake faglige resultater.
  • Vi har en bred faglig forankring. Denne knytter seg til systemisk familieterapi, gruppeprosess basert på psykodramametodikk, og leder- og coaching- utdanning på høyskolenivå. I bunn av dette har vi universitets- og høgskoleutdanninger innen ledelse, statsvitenskap, pedagogikk, økonomi, sosialfag, sykepleie m m.